مسافرین عازم به خارج از کشور

بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني كه به منظور سياحت ،تجارت ،ديدار با اقوام و آشنايان قصد سفر به خارج از كشور وا دارند از طريق شركت امداد رسان معتبر خارجي ،نسبت به ارائه پوششهاي بيمه ايي مناسب اقدام نموده است.

برخي از سفارتخانه هاي خارجي ارائه بيمه نامه را جهت صدور ويزاي كشور اجباري نموده اند.

ولي عليرغم الزام برخي از سفارتخانه ها ،پيشنهاد  ما به عنوان مشاور شما آن است كه حتما قبل از خروج از كشور  آگاهانه نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نماييد  چرا كه بيماري و حادثه خبر نميكند.

تعهدات و پوششهاي بيمه ايي مسافرين عازم به خارج از كشور:

هزينه هاي پزشكي و بستري در بيمارستان در خارج از كشور

جابجايي يابازگردانيدن بيمه گذار به كشور در طول سفر در اثر بروز بيماري يا حادثه

پرداخت هزينه هاي فوري دندانپزشكي

بازگشت اعضاي درجه يك خانواده همراه بيمه گذار به كشور

بازگرداندن  جسد متوفي

سفر اضطراري يكي از اعضاي درجه يك خانواده

بازگشت اضطراري به كشور به دليل فوت يكياز اعضاي نزديك خانواده

تحويل داروها

ارسال پيام ها و اطلاعات مراجع درماني در مواقع ضروري

حواله تضميني وجوه نقد

حواله وجه نقد

معاضدت حقوقي

فقدان گذرنامه ،گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از كشور

جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما

جبران خسارت تاخير ورود بار همراه مسافر

يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي

تاخير در حركت وسيله نقليه (هواپيما )