مسئولیت

بر طبق قانون مدني به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا اينكه از فعاليت او ناشي  شده باشد را مسئوليت مدني ميگويند .

با توجه به تنوع و گستردگي انواع بيمه هاي مسئوليت در يك طبقه بندي كلي به ٤گروه تقسيم ميشود .؛

مسئوليت مدني كارفرما

مسئوليت مدني حرفه ايي

مسئوليت مدني عمومي

مسئوليت مدني توليدكنندگان كالا

مسئوليت مدني كارفرما 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد به اشخاص ثالث

 

بيمه نامه مسئوليت سازندگان ابنيه در مقابل كاركنان ساختماني

 

 

بيمه  نامه  مسئوليت مجريان پروژه هاي عمراني در مقابل كاركنان

 

 

بيمه مسئوليت مدني كارفرمايان واحد هاي صنعتي ،توليدي و خدماتي در قبال كاركنان .

 

 

 

مسئوليت مدني حرفه ايي

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه ايي پزشكان .

 

 

بيمه نامه  مسئوليت مدني حرفه ايي پيراپزشكان

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه ايي دامپزشكان

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه ايي مسئولين فني بيمارستانها ،كلينيكها و درمانگاهها در مقابل خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث

 

 بيمه نامه مسئوليت حرفه ايي مهندسين ناظر و مجري و بازرسين گاز

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه ايي راننده امدادگر و اپراتور مراكز اورژانس

 

 بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه ايي آرايشگران در قبال مشتريان

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه ايي سردفتران اسناد رسمي

 

 

بيمه نامه مسئوليت حرفه ايي مهندسين ناظر ،طراح و محاسب در مقابل مالكان و كارگران ساختماني و اشخاص ثالث

 

 

 

مسئوليت مدني عمومي

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني جامع هيئت مديره ،مدير ،مالكين ساختمان در قبال خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث و مراجعين در مشاعات

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مراجعين به مساجد و اماكن

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مالكان پاركينگ ،تعميرگاه ،كارواش ،نمايشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعين و اشخاص ثالث

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل مراجعه كنندگان به اماكن

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراكز آموزش غواصي

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني پيست كارتينگ

 

 

بيمه نامه مسئوليت نصابان كيت گازسوز خودرو

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراكز توانبخشي

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني دكل هاي مخابراتي

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراكز ترك اعتياد

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خوابگاه

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني قايقراني تفريحي و جت اسكي در قبال استفاده كنندگان

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مراجعين  به رستوران و تالار پذيرايي

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مراكز نمايش

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني شركتهاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني مالكين و بهره برداران از اماكن مسكوني ناشي از سرايت آتشسوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در قبال اشخاص ثالث

 

 

بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان جرثقيل و ليفتراك در قبال خسارات جاني وارد به اشخاص ثالث

 

 

 

مسئوليت  مدني توليدكنندگان  كالا

 

 

بيمه  مسئوليت محصول (كپسول اطفاء حريق )

 

 

بيمه مسئوليت محصول (لوله و اتصالات )

 

 

بيمه مسئوليت محصول (ايزوگام )