درمان

 

 

هيچ كس قادر به پيش بيني وضعيت سلامت خود يا نزديكان خود در آينده نيست اما ميتوان براط تامين هزينه ها و جلوگيري از بروز مشكلات اقتصادي كه هزينه هاي سرسام آور درمان بيماري مسبب آن ميباشد با راهكارهاي مناسب مثل بيمه درمان اين را رفع نمود .

 

 

 

در اين نوع بيمه نامه پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي و ساير پوششهاي اضافي درماني طبق شرايط بيمه نامه تعهد مي شود .

 

بيمه شدگان شامل كاركنان شاغل در سازمانها ،شركتها ،وافراد تحت تكفل آنان شامل همسر فرزندان و والدين ميباشند كه با معرفي بيمه گذار تحت پوشش قرار گرفته و ميتوانند از مزاياي آن استفاده كنند .