اتومبیل

خودرو در كشور ما بيشترين نقش را در حمل و نقل درون شهري و برون شهري به خود اختصاص داده است .نارسايي هاي موجود و مرتبط با امور رانندگي موجب شده است كه همه ساله با حجم بسيار بالائي از تصادفات رانندگي و خسارتهاي بدني و مالي روبرو شويم .شركت بيمه آسيا به منظور ارائه خدمات بيمه خودرو و پوششهاي خود را در ٢بخش به هموطنان عزيز عرضه مي كند.

الف :بيمه بدنه              ب:شخص ثالث

بيمه بدنه

در بيمه نامه بدنه وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي ،سرقت ،صاعقه ،آتشسوزي ،انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارتهاي جزيي و كلي وارد شده ناشي از خطرات اصلي به وسيله نقليه  بيمه شده  اعم از دستمزد ،تعميرات و ارزش لوازم  در صورتي كه وسيله نقليه به ارزش معاملاتي بازار بيمه شده باشد به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود .

١:پوشش سرقت در جا :

در اين نوع پوشش قطعات اصلي و لوازم نصب شده با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار ميگيرد.

بيمه گذار موظف است در هنگام بروز سرقت گزارش  مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه ارائه نمايد.

تعهد شركت بيمه در مورد سرقت قطعات و وسايل اضافي محدود به ٥درصد ارزش وسيله نقليه و حدا كثر تا ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ريال در طول سال ميباشد .

تعهد شركت بيمه براي سرقت لوازم باپرداخت خسارت مربوطه خاتمه مييابد ودر خواست پوشش مجدد منوط به موافقت شركت بيمه و بازديد مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير ميباشد .فرانشيز اين پوشش ٢٠درصد مبلغ خسارت مي باشد.

٢:پوشش هزينه اياب و ذهاب :

در صورت عدم امكان استفاده از وسيله نقليه ناشي از خطرات اصلي به غير از سرقت با پرداخت حق بيمه اضافي ،روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معين به بيمه گذار پرداخت ميشود .

خودروهاي سواري  -حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودروهاي سواري روزانه ٥٠،٠٠٠ريال و مدت آن ٢٨روز ميباشد .

خودروهاي باركش  - باظرفيت بار ٢تن روزانه ١٠٠،٠٠٠ريال حداكثر ٢٨روز .

با ظرفيت بار ٥تن روزانه ١٢٠،٠٠٠ريال و حداكثر ٤٢روز .

با ظرفيت بار تا ١٠تن روزانه ٢٥٠،٠٠٠ريال و خداكثر ٤٢روز

با ظرفيت بار بيش از ١٠تن (كاميون و تريلر )روزانه ٢٥٠،٠٠٠ريال و حداكثر ٤٢روز .

 

خودروهاي  اتوكار   - باظرفيت ٢٦نفر روزانه ١٢٠،٠٠٠ريال و حداكثر ٤٢روز .

با ظرفيت بيش از ٢٦نفر روزانه ٢٥٠،٠٠٠ريال و خداكثر ٤٢روز .

٣:پوشش حذف استهلاك :

با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي سابقه ٣سال تخفيف بيمه بدنه باشند امكان پذير ميباشد .

٤:پوشش بلاياي طبيعي :

از طريق اين پوشش ميتوان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله و طوفان و تگرگ را با حق بيمه اضافي جبران كرد .

٥:پوشش ناشي از اسيدپاشي و رنگ و مواد شيميايي:

با پرداخت حق بيمه اضافي وسيله نقليه را در مقابل خسارتهاي ناشي از اسيد و رنگ امكانپذير ميباشد .

٦:حذف فرانشيز:

اين پوشش باپرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي  سابقه ٣سال تخفيف بدنه به بالا مي باشند امكانپذير  است.

اين پوشش  فقط شامل خطرات اصلي به غير از سرقت كلي و سرقت جزئي و خسارت كلي مي باشد .

اين پوشش شامل خسارت پوششهاي اضافي و فرانشيز گواهينامه نميباشد .

٧:پوشش شكست شيشه به تنهايي:

در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي مورد بيمه در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهايي به غير از خطرات اصلي امكان پذير ميباشد .

٨:پوشش نوسانات قيمت :

جهت انواع وسيله نقليه به غير از موتور سيكلت با پرداخت حق بيمه  اضافي امكان ارائه پوشش اضافي  نوسانات قيمت حداكثر تا سقف  ٢٠درصد مازاد بر ارزش مورد بيمه وجود دارد مشروط به آنكه در زمان صدور بيمه نامه به قيمت واقعي و ارزش روز بيمه شده باشد.

در غير اين صورت در زمان رسيدگي به خسارت ماده ١٠قانون  بيمه اعمال ميگردد.

٩:پوشش ترانزيت :

از طريق اين پوشش با پرداخت  حق بيمه اضافي مورد بيمه در خارج از مرزهاي ايران تحت پوشش قرار ميگيرد.

لازم به ذكر است شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزها نميباشد .

١٠:بيمه حوادث شخصي :

بيمه گذار در تمام مدت ٢٤ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسيله نقليه و نيز راننده در زمان وقوع حادثه تحت پوشش قرار ميگيرد .

فرانشيز  -بخشي از خسارت كه بر عهده بيمه گذار ميباشد را فرانشيز ميگويند .

فرانشيز خسارت اول ١٠درصد مبلغ خسارت حداقل ٥٠٠،٠٠٠ريال .

فرانشيز خسارت دوم ٢٠درصد مبلغ خسارت  حداقل ١،٠٠٠،٠٠٠ريال .

فرانشيزخسارت سوم ٣٠درصد مبلغ خسارت  خداقل ١،٥٠٠،٠٠٠ريال .

 

فرانشيز براي رانندگاني كه سابقه رانندگي انان كمتر از ٣سال باشد و يا سن راننده كمتر از ٢٥سال ميباشد ١٠درصد بيشتر از فرانشيزهاي فوق الذكر ميباشد .

 

فرانشيز خسارت شكست شيشه به تنهايي ٢٠درصد مبلغ خسارت .

فرانشيز خسارت كلي و سرقت كلي ٢٠درصد مبلغ خسارت ميباشد .

 

اقدامات لازم در زمان خسارت بدنه:

١:در صورتيكه شما در حادثه مقصر باشيد با تهيه گرارش مقامات انتظامي به همراه وسيله نقليه ،بيمه نامه بدنه ،مدارك مالكيت خودرو و گواهينامه و كارت ملي به جهت دريافت خسارت به شركت بيمه مراجعه فرماييد .

 

٢:در صورتيكه در حادثه مقصر نباشيد ضمن تهيه گزارش مقامات انتظامي به هيچ عنوان به مقصر حادثه رضايت داده نشود .

 

٣:در صورت سرقت جزيي و كلي مورد بيمه بلافاصله با ١١٠تماس گرفته و گزارش تهيه نماييد .

 

٤:در مواردي كه مقصر حادثه از محل متواري گرديد در صورت مشاهده نوع وسيله نقليه و رنگ و شماره انتظامي آن را يادداشت و با مراجعه به مقامات انتظامي در خصوص شكايت اقدام فرماييد .

 

٥:در مواردي غير از مطالب بالا با دفتر نمايندگي تماس حاصل بفرماييد تا راهنمايي و مشاوره خسارتي خدمت شما ارائه گردد.

بيمه شخص ثالث

بر اساس قانون اصلاحي مصوب ١٣٨٧كليه دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني موظف هستند كه مسئوليت خود را در مقابل جبران خسارتهاي وارده به اشخاص ثالث نزد يكي از شركتهاي  بيمه داخلي بيمه كنند .

طرفين حادثه (زيانديده و مقصر )موظف اند ظرف مدت ٥روز بعد از وقوع حادثه مراتب را به شركت بيمه آسيا اطلاع داده و در اسرع وقت نسبت به تكميل مدارك اقدام نمايند .

 

خسارت مالي

در صورتيكه ميزان خسارت كمتر از مبلغ تعيين شده باشد و بين طرفين هماهنگي در مراجعه به اداره خسارت وجود داشته باشد ارائه گزارش انتظامي الزامي نميباشد و طرفين حادثه ميتوانند با هر دو وسيله به همراه بيمه نامه ها كارت شناسايي و گواهينامه و كارت ملي به شركت بيمه آسيا جهت دريافت خسارت مراجعه نمايند (البته بايستي بيمه نامه ها معتبر و متوالي باشد )

در صورتيكه ميزان خسارت بيشتر از مبلغ تعيين شده باشد بايستي گزارش (كروكي )تهيه گردد ووسيله نقليه زيانديده جهت دريافت خسارت به شركت بيمه مراجعه تا خسارت وارده بررسي و پرداخت گردد.

خسارت منجر به جرح و فوت

در مواردي كه مصدوم بعد از تصادف فوت نمايد و يا موارد جرحي پيش آيد صحنه را تغيير نداده و به مقامات انتظامي اطلاع داده تا از طريق آمبولانس  به مراكز درماني و پزشكي انتقال يابد .

 

توجه مهم

مبالغي كه از سوي شما جهت كسب رضايت مصدوم پرداخت ميگردد از شركت بيمه قابل استرداد نميباشد .