باربری

بيمه باربري يا بيمه حمل و نقل كالا بيمه ايي است كه شركت بيمه در مقابل دريافت حق بيمه تعهد مينمايد كه چنانچه مورد بيمه در جريان حمل از مبدا به مقصد به علت وقوع يكي از خطرات  تحت پوشش بيمه نامه تلف ويا دچار خسارت شود زيان وارده را جبران و هزينه هاي مذكور را پرداخت نمايد.

بيمه باربري وارداتي

بابت محمولاتي صادر ميگردد كه از يك يا چند كشور خارجي به مقصد ايران حمل ميشود با توجه به قوانين جاري كشور خريد اين نوع بيمه نامه براي واردكنندگان اجباري ميباشد

 

بيمه باربري صادراتي

بابت محمولاتي صادر ميگردد كه از مبدا ايران به مقصد كشورهاي جهان حمل ميشود

 

بيمه باربري ترانزيت

بابت محمولاتي صادر ميگرددكه از يك يا چند كشور خارجي به يك يا چند كشور خارجي ديگر حمل ميشود

 

بيمه باربري داخلي

بابت محمولاتي صادر ميگردد كه از يك يا چند مبدا در داخل كشور به ساير مقاصد كشور حمل ميگردد .مبدا و مقصد اين نوع بيمه نامه در داخل كشور قرار دارد

بيمه نامه باربري داخلي تابع شرايط و مقررات داخل كشور بوده و حسب توافق شركت بيمه و بيمه گذار ميتواند خطرات متنوعي را تخت پوشش قرار دهد

 

خطرات اصلي باربري

تصادفات-آتشسوزي -واژگوني -سقوط وسيله نقليه و برخورد وسيله نقليه با جسم خارجي يا جسم خارجي با آن

 

خطرات اضافي باربري

خسارت ناشي از بارگيري و تخليه كالا -پرت شدن كالا از روي وسيله نقليه -برخورد جسم خارجي با مورد بيمه -سرقت كل محموله هر حمل با وسيله نقليه

 

بيمه نامه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي

شركتها و موسسات حمد و نقل داخلي بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات موظفند محمولاتي را  كه توسط ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار ميگرددصحيح و سالم به مقصد برساند

 

بيمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده CRM

 

 

راهنامه يا  CRMسندي است كه درمسير حمل با كاميون مورد استفاده قرار ميگيرد و مخصوص حمل جاده ايي ميباشد و دليل انعقاد قرارداد حمل پذيرش شرايط قرارداد و رسيد دريافت محموله توسط حمل كننده خواهد بود و سند مزبور تحت مقررات كنوانسيون بين المللي حمل و نقل جاده ايي كالا مقررات بين المللي حمل كالا از طريق جاده ايي را مشخص مينمايد

اين سند غير قابل انتقال بوده و به منزله رسيد كالا تلقي ميگرددو بايستي مورد تاييد سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور باشد